Hai Sảnh Ngoài Trời có mái che: sức chứa 60 - 300 khách